January 2010
Kirstenbosch statues

it is always lovely to visit the mountain

and Kirstenbosch gardens hid some special delights

 

Nzusu - Mermaid
Enchanted by great bodies of water
I long to look upon the face
of this mythical being
and imagine how she would be

Test Sithole - Springstone - 2004

 

I loved this one

The Prayer
Ishe wangu ndino kutendai ne mhuri yamakandipa.
Ndova isa kwamuri Mwari baba, vakure vari munaJesu.
Varame vachitenda kwamuri, nokuti hakuna Ishe ano kunda imi,
ane nyasha sedza muinadzo. Ameni.

Gedion Nyanhongo - Opal Stone - 2002